Yukarı

Dergi Hakkında

DERGİ HAKKINDA

1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayımlanmaya başlanan Sayıştay Dergisi, başlangıçta Sayıştay Kararlarını yayımlamakla sınırlı bir işlev üstlenirken, 1990 yılından itibaren mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemelere de yer vermeye başlamış ve bu tarihten itibaren sürekli geliştirilerek yayın hayatına devam etmiştir.

Akademik niteliği zaman içinde sürekli geliştirilen Sayıştay Dergisi’nin bilimsel kriterlere uygunluğunu güvence altına almak ve yayıncılık alanındaki gelişen koşullara uyumunu sağlayabilmek amacıyla, 2010 yılının Ocak-Mart dönemine ait ilk sayısından (76. sayıdan) itibaren “Ulusal Hakemli Dergi” olarak yayın hayatına devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergimizde, denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer verilmektedir. Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, Sayıştay denetimi ve yargısı alanındaki teorik çalışmaları, uygulamaya ilişkin güncel gelişmeleri ve dünyadaki deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaları değerlendirerek, farklı bakış açılarına, önerilere ve analizlere imkân sağlayarak katkıda bulunmaktır.

Sayıştay mensuplarının, akademisyenlerin ve kamu kurumlarımızın yönetici ve uzmanlarının çalışmalarının ağırlıklı olarak yer aldığı Dergimizde, denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberlere ve Sayıştay Kararlarına da yer verilmektedir.

Sayıştay Dergisi EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve ASOS indekslerinde taranmaktadır.

Dergiye gönderilecek yazıların Sayıştay Dergisi Yayın ilkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olarak gönderilmeleri gerekmektedir.

Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenmekte ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilmektedir.

ABOUT US

The Court of Accounts, which began to be published in 1924 under the name of “Divan-ı Muhasebat Mecmuası“, was initially limited to publishing the Court of Accounts' Decisions, and started to include professional and scientific articles since 1990. With the increase in the quality of the journal, it was decided to continue as a national refereed journal from the issue of January-March 2010 (number 76). The Journal is indexed by several databases and indexes such as EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı and ASOS index.

The journal, which is published quarterly, includes professional and academic studies in the field of social sciences, in particular audit, management and law. The main purpose of the journal is to pioneer the development of audit literature; to share theoretical studies, current developments and experiences in the world related to the audit and judicial functions of Turkish Court of Accounts; to contribute by providing different perspectives, recommendations and analyzes on the regulations and practices related to the restructuring of public administration and especially public financial management system.

The manuscripts to be submitted to the journal should be submitted in accordance with the principles of the Journal of Turkish Court of Accounts and the Author Guidelines.

Dergi Yönetimi

Sayıştay Dergisinin Sahibi / Owner of the Journal:
T.C. Sayıştay Başkanlığı adına / On behalf of Turkish Court of Accounts
Dr. Zekeriya TÜYSÜZ  (Başkan Yardımcısı / Vice President)
Genel Yayın Yönetmeni / Chief Editor:
 Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Denetim Grup Başkanı / Director of Audit Department)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor:
Kamile EDE (Uzman Denetçi / Principle Auditor)
Yayın Kurulu / Board of Editors :
Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Denetim Grup Başk., Genel Yay. Yön. / Dir. of Audit Dept., Chief Editor)

Zekeriya ASLAN (Uzman Denetçi / Principle Auditor)
Meral CAN (Uzman Denetçi / Principle Auditor)
Kamile EDE (Uzman Denetçi, Sorumlu Müdür / Principle Auditor, Managing Editor)
Yusuf SÜNBÜL (Başdenetçi / Senior Auditor)
Hilal ULUÇAY DEMİR (Denetçi / Auditor)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan AKIN  Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Figen ALTUĞ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCI  Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan AYDIN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Assoc. Prof. Mahabat BAIMYRAZAEVA Monterey Institute of International Studies
Prof. Dr. Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat BULUT İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ÇELİK Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim DEMİR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek DEMİRBAŞ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga DEMİRBAŞ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Şenol DURGUN İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal FEDAYİ Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Murteza HASANOV  Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi - Bakü, Azerbaycan
Prof. Dr. Farouk HEMICI Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Paris, France
Prof. Dr. Selma KARATEPE İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Valentina KHRAPKINA National University of Kyiv-Mohyla Academy-Ukraine
Prof. Dr.  Hakkı ODABAŞ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel OĞURLU İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖNDER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Abuzer PINAR  İstanbul Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. İdris SARISOY Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga Naci SARUÇ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Nazan SUSAM İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Levent ŞAHİN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adriana TIRON TUDOR  Babeş-Bolyai University - Cluj-Napoca, Romania
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Metin TOPRAK İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Andrey VERSHITSKY V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Prof. Dr. Ali Murat VURAL İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sayım YORGUN İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR İstanbul Üniversitesi

Yayın İlkeleri

 • Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan, açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir / Journal of Turkish Court of Accounts is an open-access international peer-reviewed journal published quarterly.
 • Derginin yayın konusu denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere sosyal bilimler alanı ile sınırlıdır.
 • Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda diğer dillerdeki yazılar da yayımlanır.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 • Dergide yayımlanması istenen yazılar dergi@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.
 • Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda yazarların unvanları, görev yaptıkları kurumlar, haberleşme adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID, http://orcid.org) numarası bildirilmelidir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir.
 • Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.
 • Yayın Kurulu hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine de Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmez.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metni ile birlikte gönderilir.
 • Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir.
 • Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 • Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

Yazım Kuralları

 • Format: Dergiye gönderilecek yazılar MS Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 8000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kapak: Yazı için hazırlanacak kapak sayfasında yazının başlığı, yazar veya yazarların adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurumun adı, kısa bir özgeçmişi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Öz ve Anahtar Kelimeler: Gönderilen yazıların (çeviriler hariç) ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Öz, yazının amacını, kapsamını ve ulaştığı sonuçları en iyi şekilde ifade edecek ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Başlıklar: Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
 • Atıflar: Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar sadece açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır.
Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır:
Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akgündüz (1997: 45)…..
İki yazarlı eserler: (Akdoğan ve Tekner, 2007: 175-182) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akdoğan ve Tekner (2007: 175-182)…..
Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd., 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Tortop ve diğerleri (1999)…..
Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b: 56)
Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006)
İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009)
 • Kaynakça: Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa (çev. ad soyad), yayınlayan, yayın yeri.

Akgündüz, Ahmet (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Sayıştay Yayınları, Ankara.

Luecke, Richard (2008), Kriz Yönetimi, (çev. Önder Sarıkaya), İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.

Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı” eserin adı, derleyenin adı soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri.

Dimitrow, Valeriy (2007), “Çevre Denetiminde Bulgaristan Sayıştayının Tecrübesi”, Çevre Denetimi ve Sayıştaylar, Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay 145. Yıl Yayınları, Ankara.

Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı”, derginin adı, cilt numarası, sayısı, sayfa aralığı.

Feyzioğlu, Bedii (1997), “Sayıştay ve Saydamlık”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 25 (Nisan-Haziran), s. 7-9.

Kurum Yayınları: Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri.

IFAC (2009), Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, International Federation of Accountants, New York.

İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).

INTOSAI (2018), Strengthening Supreme Audit Institutions, https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2019/08/Strengthening_SAIs_ENG-5.pdf (Erişim Tarihi: 18.07.2019)


AUTHOR GUIDELINES
 • Format: Manuscripts should be sent in MS Word format, A4 size with 2.5 cm margins on all sides. The text should be justified on both sides, with a single line spacing, Times New Roman, 12 pt and should not exceed 8000 words.
 • Cover Page: The cover page to be prepared for the manuscript should include the title of the manuscript, the full name and title of the author(s), affiliations, a short CV and contact information. One author should be identified as the Corresponding Author.
 • Abstract and Keywords: The title, abstract and keywords written in Turkish and English should be added to the first page of the manuscripts. The abstract should be written in 10 pt, not exceeding 250 words, to best describe the purpose, scope and conclusions reached. Keywords should be maximum five and should be written in 10 pt.
 • Headings: The title of the manuscript should be written in capital letters with 15 points and bold. All main headings, including the introduction and conclusion, should be written in capital letters in bold and 12 pt; subtitles should be written in bold and 12 points in lower case.
 • Tables and Figures: Tables and figures to be used in the text should be given sequence number and title.
 • References: Citations should be in the text and in parentheses (author's last name, date of publication: page number). Footnotes will not be used for citations. Footnotes will only be used for explanation and written in 10 pt. 
In-text citations should be made as follows:
Single author works: (Akgündüz, 1997: 45) or if the author's name is mentioned in the text; Akgündüz (1997: 45) ....
Works with two authors: (Akdoğan and Tekner, 2007: 175-182) or if the author's name is mentioned in the text; Akdogan and Tekner (2007: 175-182) … 
Three or more authors: (Tortop et al., 1999: 22) or if the author's name is mentioned in the text; Tortop et al. (1999)… ..
The author has more than one work in the same year: (Inan, 2007a: 42) and (Inan, 2007b: 56)
Work belonging to an institution: (TurkStat, 2006)
In the excerpts from the Internet: (Court of Accounts, 2020)
 • Reference List: In the Reference List, only the works cited in the text should be included.
References should be listed alphabetically according to the surnames of the authors and should be written as follows:

Book: Surname of the author(s), name (date of publication), title of the book, if any (translation name surname), publisher, place of publication.
Akgündüz, Ahmet (1997), History of the Court of Accounts in the Light of Archive Documents, Court of Accounts Publications, Ankara.
Luecke, Richard (2008), Kriz Yönetimi, (çev. Onder Sarikaya), İş Bankası Yayınları, Istanbul.
Tortop, Nuri, Eyup G. Isbir, Burhan Aykac (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.
 
Article in the Book: Author (s) last name, name (date of publication), title of the article, title of the book, name of the editor(s), publisher, place of publication.
 
Dimitrow, Valeriy (2007), Experience of the SAI in Environmental Auditing ”, Environmental Audit and SAIs, Turkish Court of Auditors, TCA 145. Anniversary Publications, Ankara.

Journal Articles: The surname of the author (s), name (date of publication), title of the article ”, name of the journal, volume number, issue number, pages.
Feyzioglu, Bedii (1997), “Court of Accounts and Transparency”, Journal of the Court of Accounts, Issue: 25 (April-June), pp. 7-9.

Institution Publications: Institution name (year), title of the work, publisher, place of publication.
IFAC (2009), Handbook of Auditing and Quality Control, International Federation of Accountants, New York.

Internet: Author's surname, name, if there is no author, institution (year), title of the work ”, internet address (date of access).
INTOSAI (2018), Strengthening Supreme Audit Institutions, https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2019/08/Strengthening_SAIs_ENG-5.pdf (Accessed on 18.07.2019).

İletişim 

İnternet Adresi: http://dergi.sayistay.gov.tr
e-mail: dergi@sayistay.gov.tr

Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE
Sayıştay Başkanlığı
Denetim 3 Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 295 32 99
e- mail: omerkose@sayistay.gov.tr


Kamile EDE
Sayıştay Başkanlığı
Destek 2 Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 295 32 21
e-mail: kamileede@sayistay.gov.tr

T.C. Sayıştay Başkanlığı