Yukarı

Dergi Hakkında

DERGİ HAKKINDA

1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayın hayatına başlanan Sayıştay Dergisi, 1938 yılına kadar sürdürdüğü ilk yayın döneminde daha çok Sayıştay Kararlarını yayımlamakla sınırlı bir işlev üstlenmiştir. 1990 yılında yeniden yayımlanan Sayıştay Dergisi’nin içeriği zenginleştirilmiş; mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemelere ağırlık verilerek akademik niteliği ön planda olan bir yayına dönüştürülmüştür. Kurumsal ve mesleki niteliğinin yanı sıra akademik niteliği sürekli geliştirilen dergimiz, 2010 yılından (76. sayıdan) itibaren hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir.

Üçer aylık dönemler halinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan dergimizde denetim, mali hukuk, mali yönetim ve kamu yönetimi başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.
Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, yüksek denetim ve mali yargı alanındaki teorik ve uygulamaya ilişkin çalışmaları, güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik yeni arayışları, farklı bakış açılarını, yenilikçi yaklaşımları cesaretlendirmek suretiyle daha fazla değer üreten, daha etkin işleyen, etik, saydam, hesap verebilir ve dinamik bir yönetimin düşünsel ve yöntemsel temellerinin inşasına katkıda bulunmaktır.

Sayıştay mensupları ile birlikte tüm dünyadan akademisyenlerin, uzmanların ve uygulamacıların mesleki ve akademik çalışmalarının yanı sıra, yüksek denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberlere ve Sayıştay Kararlarına da dergimizde yer verilmektedir.

Halen EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, SOBİAB ve ASOS indekslerinde taranan dergimizin alanındaki en seçkin uluslararası indekslerde taranmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Dergiye gönderilecek yazıların Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun hazırlanması zorunlu olup, yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenmekte ve istenmesi durumunda beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilmektedir.
 

Dergi Yönetimi

Sayıştay Dergisinin Sahibi / Owner of the Journal:
T.C. Sayıştay Başkanlığı adına / On behalf of Turkish Court of Accounts
Dr. Zekeriya TÜYSÜZ  (Başkan Yardımcısı / Vice President)
Genel Yayın Yönetmeni / Chief Editor:
 Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Denetim Grup Başkanı / Director of Audit Department)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor:
Kamile EDE (Uzman Denetçi / Principle Auditor)
Yayın Kurulu / Board of Editors :
Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Denetim Grup Başk., Genel Yay. Yön. / Dir. of Audit Dept., Chief Editor)

Zekeriya ASLAN (Uzman Denetçi / Principle Auditor)
Meral CAN (Uzman Denetçi / Principle Auditor)
Kamile EDE (Uzman Denetçi, Sorumlu Müdür / Principle Auditor, Managing Editor)
Yusuf SÜNBÜL (Başdenetçi / Senior Auditor)
Hilal ULUÇAY DEMİR (Denetçi / Auditor)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan AKIN  Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Figen ALTUĞ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCI  Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan AYDIN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Assoc. Prof. Mahabat BAIMYRAZAEVA Monterey Institute of International Studies
Prof. Dr. Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat BULUT İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ÇELİK Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim DEMİR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek DEMİRBAŞ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga DEMİRBAŞ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Şenol DURGUN İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal FEDAYİ Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Murteza HASANOV  Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi - Bakü, Azerbaycan
Prof. Dr. Farouk HEMICI Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Paris, France
Prof. Dr. Selma KARATEPE İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Valentina KHRAPKINA National University of Kyiv-Mohyla Academy-Ukraine
Prof. Dr.  Hakkı ODABAŞ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel OĞURLU İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖNDER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Abuzer PINAR  İstanbul Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. İdris SARISOY Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga Naci SARUÇ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Nazan SUSAM İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Levent ŞAHİN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adriana TIRON TUDOR  Babeş-Bolyai University - Cluj-Napoca, Romania
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Metin TOPRAK İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Andrey VERSHITSKY V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Prof. Dr. Ali Murat VURAL İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sayım YORGUN İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR İstanbul Üniversitesi

Yayın İlkeleri

 • Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan, açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir.
 • Derginin yayın konusu denetim, mali hukuk, mali yönetim ve kamu yönetimi başta olmak üzere sosyal bilimler alanı ile sınırlıdır.
 • Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir.
 • Dergiye gönderilecek yazılar özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na, Türkçe yazılanlarda ayrıca Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 • Dergide yayımlanması istenen yazılar dergi@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Gönderilecek yazılarda yazarların unvanları, görev yaptıkları kurumlar, haberleşme adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID, http://orcid.org) numarası bildirilmelidir.
 • Gönderilen yazılar intihal incelemesine tabi tutulmakta olup, özeti ya da tamamı yayımlanmış bildirilerden veya tezlerden türetilenler dahil olmak üzere, gönderilen eserlerin benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır.
 • Yayın Kurulunun ön incelemesinde konusu ve içeriği uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin farklı görüş bildirmesi durumunda üçüncü hakeme gönderilir ve en az iki hakemin olumlu görüş bildirdiği makaleler Yayın Kurulu kararı ile yayımlanır.
 • Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir. Yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 • Makale gönderimi ve yayımından dolayı herhangi bir ücret talep edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve istenmesi halinde beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

Yazım Kuralları

 
 • Format: Dergiye gönderilecek yazılar MS Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 8000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kapak: Yazı için hazırlanacak kapak sayfasında yazının başlığı, yazar veya yazarların adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurumun adı, kısa bir özgeçmişi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Öz ve Anahtar Kelimeler: Gönderilen yazıların ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Öz, yazının amacını, kapsamını ve ulaştığı sonuçları en iyi şekilde ifade edecek ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Başlıklar: Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
 • Atıflar: Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar sadece açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır.
Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır:
Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akgündüz (1997: 45)…..
İki yazarlı eserler: (Toprak ve Bayraktar, 2017: 55) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akdoğan ve Tekner (2017: 55)
Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd., 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Tortop ve diğerleri (1999)…..
Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b: 56)
Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006)
İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009)
 • Kaynakça: Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa (çev. ad soyad), yayınlayan, yayın yeri.
Akgündüz, Ahmet (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Sayıştay Yayınları, Ankara.
Luecke, Richard (2008), Kriz Yönetimi, (çev. Önder Sarıkaya), İş Bankası Yayınları, İstanbul.
Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.
Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı” eserin adı, derleyenin adı soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri.
Dimitrow, Valeriy (2007), “Çevre Denetiminde Bulgaristan Sayıştayının Tecrübesi”, Çevre Denetimi ve Sayıştaylar, Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay 145. Yıl Yayınları, Ankara.
Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayısı, sayfa aralığı.
Feyzioğlu, Bedii (1997), Sayıştay ve Saydamlık, Sayıştay Dergisi, Sayı: 25 (Nisan-Haziran), s. 7-9.
Kurum Yayınları: Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri.
IFAC (2009), Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, International Federation of Accountants, New York.
İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).
INTOSAI (2018), Strengthening Supreme Audit Institutions, https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2019/08/Strengthening_SAIs_ENG-5.pdf (Erişim Tarihi: 18.07.2019)
 

İletişim 

İnternet Adresi: http://dergi.sayistay.gov.tr
e-mail: dergi@sayistay.gov.tr

Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE
Sayıştay Başkanlığı
Denetim 3 Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 295 32 99
e- mail: omerkose@sayistay.gov.tr


Kamile EDE
Sayıştay Başkanlığı
Destek 2 Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 295 32 21
e-mail: kamileede@sayistay.gov.tr

T.C. Sayıştay Başkanlığı